* E?er i?iniz ba?ka hiçbir?eye zaman bırakmayacak kadar yo?unsa yanlı? giden bir?eyler var demektir; sizinle ya da i?inizle ilgili.

William J. H. Boetcker

 

* Bilmedi?iniz ?eyin size zarar vermeyece?ini büyük ihtimalle duymu?sunuzdur, ama i? hayatında verir.

C. S. Lewis

 

* İ? hayatı bütün lise ve üniversitelerden daha zor bir okuldur.

Thomas A. Edison

 

* İ? hayatındaki sürprizlerin yüzde doksan dokuzu olumsuzdur.

Harold S. Geneen

 

* İ? hayatını seviyorum çünkü rekabet var; çünkü kelimeler yerine yapılanlar ödüllendirilir. İ? hayatını seviyorum çünkü ciddiyet ister ve bügünün i?iyle u?ra?ırken yarını dü?ünmeme fırsat vermez. İ? hayatını seviyorum çünkü düzeltmeye de?il yapmaya çalı?ır; çünkü bencilcedir, iki yüzlülü?e ve duygusallı?a yer yoktur. İ? hayatını seviyorum çünkü hatayı, uyu?uklu?u verimsizli?i cezalandırıp; elinden gelen her?eyi ortaya koyanları fazlasıyla ödüllendirir. ...yazı devam eder... Son olarak, i? hayatını seviyorum çünkü hergün taze bir maceradır.

Robert Hervey Cabell

 

*İ? hayatı inanç talep eder, ciddiyet gerektirir, yürek ister, dürüstçe bencilliktir, hata affetmez ve hayatın ta kendisidir.

William Feater

 

* Ticarette iyi olmak sanatın en ?a?ırtıcı dalıdır.

Andy Warhol

 

* İ? hayatındaki en büyük yetenek di?erleriyle iyi geçinip onların yaptıklarında etkili olabilmektir.

John Hancock

 

* Her büyük insanın içinde idealist bir dokunu? vardır.

Wilson

 

* İ? hayatı sekse benzer. İyi oldu?u zaman çok iyidir; pek iyi olmadı?ı zaman, yinede iyidir.

George Katona

 

* Bazıları özel giri?imi vurulması gereken bir yırtıcı olarak görür, di?erleri ise sa?ılması gereken bir inek olarak.. Ama arabayı çeken güçlü bir at oldu?unu görenler çok azdır.

Sir Winston Churchill

 

* Ben de di?er insanlar gibiyim. Tek yaptı?ım talebi kar?ılamak.

Al Capone

 

* İ? hayatında paranoya bir psikoz de?ildir, gerçektir; belki de hayatta kalmanın yoludur.

Fred Adler

 

* Ticaret, saygı duyulması gereken bir sava? gibidir. Ana strateji do?ruysa yapılacak sayısız taktik hata bile ba?arıyı engelleyemez.

Robert E. Wood

 

* İ? hayatındaki can alıcı nokta hizmet etmek için beslenen dürüst duygudur. Ticaret bilindi?i gibi hizmet bilimidir. En iyi hizmet veren en çok kar edendir.

George Eberhard

 

* Bir adam sadece para kazanmak fikriyle i?e ba?ladıysa, büyük ihtimalle, yapamayacaktır.

Joyce Claude Hall 1891

 

* Spor birçok yönden i? hayatına benzer. Di?erleri kadar iyi ya da daha iyi olmak isterseniz onlar kadar zinde olmalısınız. Zinde ve yetenekli oldu?unuz zaman; iyi oyuncu ile çok iyi oyuncu arasındaki farkı belirleyen ise kararlılıktır.

Anthony J. F. O'Reilly

 

* İ?i ofiste bırakmak iyi bir kural gibi gözükebilir ama daha da iyi olabilir; çünkü ba?arıyı arzulayan biri, ayakta oldu?u her saat yeni fikirler ve programlar üretiyor olmalıdır. İ?i çalı?ma saatlerinden sonra dü?ünmemek kula?a iyi gelir fakat farkettim ki bir kere rahatladıktan sonra arkasından i? sıklıkla gelmez.

John H. Peterson

 

* Birçok i?yerinde, mesai saat 5'te biter. Fakat ba?arıyı izleyenler, bugünü dünden devralır ve yarına kadar ta?ırlar.

Lawrence H. Martin

 

* Di?erleri istemezken, birinin yaptı?ı fedakarlık i?lerin iyi gitmesini sa?lar.

Ki-Jung Kim

 

* E?er en iyi yüz ticari kurulu?u incelemeye kalkarsanız, eminim büyük bir ço?unlu?unun ba?arısının özgün ve yenilikçi satı? metodlarında gizli oldu?unu farkedeceksiniz.

W. Alton Jones

 

* Bir i? adamının kararları sahip oldu?u bilgiden öteye gidemez.

R. P. Lamont

 

* Ba?arının anahtarı, dünyada olup bitenleri algılayıp günün ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunmaktır. Tersini dü?ünenler ise günün ihtiyaçlarını ürünlerine uydurmak için u?ra?ıp dururlar.

Pieter C. Vink

 

* Bugünün i?inin dünün metodları ile yapabilece?ine inanmıyorum.

Nelson Jackson

 

* İ? hayatı bisiklete binmek gibidir. Ya sürekli pedal çevirirsiniz ya da dü?ersiniz.Muhammed BELGE

 

* Ticaret di?er tüm i?lerden daha fazla gelecekle ilgilidir; bitmeyen bir hesaplama süreci, ileri görü?lülü?ün prati?idir.

Henry R. Luce

 

* Ticaretin sadece iki basit i?levi vardır: pazarlama ve yenilik.

Peter F. Drucker

 

* İ? hayatında herkes; yasal ama di?erleriyle çeli?en amaçları do?rultusunda çalı?ır.

Harold S. Geneen

 

* İ? keyfi engeller ama farklı keyifler getirir.

William Feather

 

* İ?inizi kendiniz yönlendirmezseniz, sizi dı?arı do?ru yönlendirirler.

B. C. Forbes

 

* Kalbinizi i?inizin ve i?inizi de kalbinizin içine yerle?tirmelisiniz.

Thomas J. Watson Thomas J. Watson

 

* Aptallar, akıllıların i? yapmaya korktu?u yerlere akın ederler.

Peter F. Ducker Peter F. Ducker

 

* Bir i? açmak çok kolaydır; onu açık tutmak ise çok zordur.

Çin Atasözü

 

* Bir i? adamının yetene?i; bir malı çok oldu?u yerden de?erli oldu?u yere getirebilmektir.

Emerson

 

* Bir i? ya daha iyi ya da daha kötüye do?ru ilerler.

Calvin Coolidge

 

* Monopol, yolculu?unun sonuna gelmi? bir i?i ifade eder.

Henry Demarest Lloyd

 

* Bir i?in sadece tek bir geçerli amacı olabilir: Mü?teri kazanmak.

Peter F. Ducker

 

* İ? adamı ticari bir takip içindedir. Ticari olarak takip edilen ?ey ise paradır.

Ambrose Bierce

 

* Ticaret: Ba?ka bir insanın cebindeki parayı kibarca alabilme sanatı.

Max Amsterdam Max Amsterdam

 

* Yasal olan her i?in amacı kar kar?ılı?ında ve bedeli risk olan hizmettir.

Benjamin C. Leeming

 

* Gidece?iniz yeri bilmiyorsanız, vardı?ınız yerin önemi yoktur.

P.Drucker

 

* Güç ve güveni hep dı?ımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar.

Sigmond Freud

 

* Bir i?e giri?mek için iyi bir gerekçemiz yoksa, ona ba?lamamak için iyi bir nedenimiz var demektir.

Çiçero

 

* Dünyanın en güç i?i bir?eyin nasıl yapılaca?ını bilirken, ba?ka birinin nasıl yapamadı?ını ses çıkarmadan seyretmektir.

Mevlana

 

* Babam iki tür insan bulundu?unu söylerdi. İ?i yapanlar ve yapılan i?ten kendine kredi çıkartanlar. O, benden birinci grupta yer almam için çalı?mamı istedi. Zira bu grupta di?erinden daha az rekabet vardı.

Indra Gandhi

 

* Hırs bir teknenin, yelkenini ?i?iren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır. Azı da tekneyi oldu?u yerde saydırır.

Voltaire

 

* Kendi omuzuna tırman. Ba?ka nasıl yükselebilirsin ki!

Nietzche

 

* Sevece?in bir i? seçersen, ya?amında bir gün bile çalı?mı? olmazsın

Konfucyus

 

* Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür.

Alfred North Whitehead

 

* Kurda sormu?lar ensen neden kalın diye kendi i?imi kendim görürüm demi?.

 

* De?i?imi ba?latanların ilk i?i, alı?kanlıkları ortaya çıkarmaktır; onları de?i?tirmeye çalı?mak de?il.

Gary Hamel

 

* Takım çalı?masının iyi bir özelli?i, her zaman ba?kaların da sizin tarafınızda yer almasıdır.

Margaret Carty

 

* Sanayi Ça?ının simgesi "makinele?me"ydi. Yakla?an yeni dönemin simgesi ise "gezegen" olacak. Yani ya?ayan, kendi kendini yaratan ve yenileyen bir sistem. Yöneticilik anlayı?ı da bu do?rultuda de?i?ecek.

Peter Senge

 

* Her sey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur.

Fransız Atasözü